Referencia

 

Pred niekoľkými rokmi som začala externe študovať ekonomiku. Poriadnym 'sitom' boli dva semestre matematiky, ktoré sa stali doslova mojou 'nočnou morou'. Vďaka Jurajovi som to však úspešne zvládla.

Monika Sobotová

Prečítať viac

 

 

 

 

Doučovanie matematiky - Základná škola

Doučovanie matematiky - Základná škola

 

 

Doučujem všetky oblasti základoškolského učiva z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše deti na písomku z matematiky, monitor z matematiky aj na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu. Matematické oblasti ZŠ, ktoré doučujem, sú napr.:

 

~ Prvý stupeň (1.-4. ročník):

 

- Prirodzené čísla

- Čítanie a písanie čísel

- Porovnávanie čísel

- Vytváranie čísel

- Zaokrúhľovanie čísel

- Zobrazovanie čísel na číselnej osi

- Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

- Počítanie spamäti a písomné počítanie

- Používanie kalkulačky

- Skúška správnosti riešenia

- Malá a veľká násobilka

- Slovné úlohy na sčitovanie a odčitovanie

- Slovné úlohy na násobenie a delenie

- Geometria a meranie

- Rovinné a priestorové geometrické tvary

- Kreslenie a rysovanie priamych a krivých čiar

- Body, úsečky, priamky

- Meranie dĺžok úsečiek a porovnávanie ich dĺžok

- Milimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer

- Premieňanie jednotiek dĺžky

- Odhad dĺžky v metroch

- Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov

- Rysovanie štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

- Rysovanie kružnice, rozdiel medzi kružnicou a kruhom

- Vytváranie telies z kociek

- Riešenie aplikačných úloh

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh

- Pravdivé a nepravdivé výroky

- Negácia výrokov

- Rastúce a klesajúce postupnosti

- Vytváranie skupín predmetov

- Usporiadanie dvoch, troch a viacerých predmetov a čísel

- Stĺpcové diagramy

- Základy kombinatoriky a pravdepodobnosti

 

~ Druhý stupeň (5.-9. ročník):

 

- Čísla a operácie s nimi

- Rímske čísla a Arabské čísla

- Prirodzené čísla

- Celé čísla

- Desatinné čísla

- Číselná os, vzdialenosť čísel na číselnej osi

- Pravidlá pre deliteľnosť prirodzených čísel

- Prvočísla a zložené čísla

- Rozklad čísel na súčin prvočísel

- Najmenší spoločný násobok

- Najväčší spoločný deliteľ

- Rozpis čísla v desiatkovej číselnej sústave

- Kladné a záporné čísla, opačné čísla

- Sčitovanie a odčitovanie kladných a záporných čísel

- Násobenie a delenie kladných a záporných čísel

- Porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel

- Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel

- Násobenie a delenie desatinných čísel

- Mocniny, odmocniny a operácie s nimi

- Percentá, úroky, úmernosť

- Jedno percento

- Počet percent

- Hodnota

- Základ

- Promile

- Pomer

- Priama a nepriama úmernosť

- Trojčlenka

- Mierka plánu a mapy

- Vklad, úrok, úroková miera

- Zlomky

- Zlomky - teória a príklady

- Porovnávanie a usporiadanie zlomkov

- Úprava zlomku na základný tvar

- Krátenie a rozširovanie zlomkov

- Sčitovanie a odčitovanie zlomkov

- Násobenie a delenie zlomkov

- Jednoduché a zložené zlomky

- Pravé a nepravé zlomky

- Zmiešané čísla

- Výrazy

- Číselné výrazy

- Hodnota výrazu

- Výrazy s premennou

- Jednočleny a mnohočleny

- Vynímanie a vzorce

- Úprava výrazov

- Sčítanie a odčítanie výrazov

- Násobenie a delenie výrazov

- Výrazy s neznámou v menovateli

- Rovnice, nerovnice a funkcie

- Vyjadrenie neznámej zo vzorca

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Riešenie lineárnych rovníc ekvivalentnými úpravami

- Lineárne rovnice s neznámou v menovateli

- Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi

- Sčítacia, dosadzovacia, porovnávacia a grafická metóda riešenia

- Nerovnosti - intervaly a ich grafické znázornenie

- Slovné úlohy riešené lineárnymi rovnicami

- Slovné úlohy o spoločnej práci a o pohybe

- Definícia funkcie

- Lineárna funkcia

- Graf funkcie

- Definičný obor funkcie

- Obor hodnôt funkcie

- Geometria a rysovanie

- Základné pravidlá rysovania

- Riešenie konštrukčných úloh

- Rovina, polrovina, priamka, polpriamka, úsečka

- Trojuholníky a štvoruholníky

- Štvorec a obdĺžnik

- Kosoštvorec, kosodĺžnik, rovnobežník a lichobežník

- Pravidelný šesťuholník a osemuholník

- Kruh a kružnica, tetiva kružnice

- Základné množiny bodov danej vlastnosti

- Os úsečky, os uhla

- Talesova kružnica

- Stredová a osová súmernosť

- Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov

- Trojuholník

- Významné prvky trojuholníka

- Vrcholy a strany trojuholníka

- Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka

- Stredná priečka trojuholníka

- Ťažnica a výška trojuholníka

- Ťažisko a ortocentrum trojuholníka

- Kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku

- Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník

- Pravouhlý trojuholník

- Pytagorova veta

- Sínus, kosínus, tangens a kotangens uhla

- Obvody a obsahy

- Jednotky obsahu a ich vzájomné premieňanie

- Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

- Obvod a obsah rovnobežníka a lichobežníka

- Obvod a obsah kruhu

- Dĺžka kružnice

- Povrchy a objemy

- Jednotky objemu a ich vzájomné premieňanie

- Povrch a objem kocky, kvádra, hranola a ihlana

- Povrch a objem valca a rotačného kužeľa

- Povrch a objem gule

- Kombinatorika a pravdepodobnosť

- Všetky možné usporiadania prvkov

- Výber s usporiadaním a bez usporiadania prvkov

- Výber s opakovaním a bez opakovania prvkov

- Nemožná udalosť, istá udalosť

- Náhodný pokus, náhodná udalosť

- Absolútna a relatívna početnosť udalosti

- Pravdepodobnosť náhodnej udalosti

- Použitie kombinatoriky a pravdepodobnosti v praxi

- Základy matematickej štatistiky

- Štatistický súbor, štatistický znak

- Aritmetický priemer

 

~ Neváhajte ma kontaktovať!

 

Ďalšia Ponuka

 

Monitor a maturita z matematiky na stiahnutie

Stiahnite si testy z minulých rokov

Monitor 2005-2023

Maturita 2006-2023

 

Zbierka úloh z matematiky

Prepočítajte si online príklady

Zbierka Úloh z Matematiky so Správnymi Výsledkami