Referencia

 

Vždy, keď ma Juraj doučoval, vysvetlil mi to tak, že sa precvičovaná látka zdala byť úplne jednoduchá...

Zuzana Palšovičová

Prečítať viac

 

 

 

 

Doučovanie matematiky - Vysoká škola

Doučovanie matematiky - Vysoká škola

 

 

Robí Vám matematika na vysokej škole problém? Ponúkam jednoduché riešenie: doučovanie! Ak máte problém s akýmkoľvek učivom uvedeným nižšie, neváhajte a ozvite sa mi. Prejdeme si spolu všetky učivá, ktoré budete mať na zápočte alebo na skúške z matematiky, na všetko si prepočítame príklady a uvidíte, že matematika nie je až tak ťažká! :-)

Matematické oblasti VŠ, ktoré doučujem, sú napr.:

 

- Limita funkcie, infinitezimálny počet

- Súvislosť medzi limitou a spojitosťou funkcie

- Jednostranné limity - limita zľava, limita sprava

- Vlastná limita vo vlastnom bode

- Vlastná limita v nevlastnom bode

- Nevlastná limita vo vlastnom bode

- Nevlastná limita v nevlastnom bode

- L‘Hospitalovo pravidlo

- Aplikácie limít pri vyšetrovaní priebehu funkcie

- Derivácia funkcie, diferenciálny počet

- Derivácia elementárnych funkcií

- Derivácia súčinu a podielu funkcií

- Derivácia zložených funkcií

- Logaritmická derivácia

- Derivácia vyššieho rádu, viacnásobná derivácia

- Diferenciálne rovnice

- Aplikácie derivácie pri vyšetrovaní priebehu funkcie

- Integrál funkcie, integrálny počet

- Neurčitý integrál funkcie

- Určitý integrál funkcie

- Integrál elementárnych funkcií

- Substitučná metóda

- Metóda Per Partes

- Metóda rozkladu na parciálne zlomky

- Vlastné a nevlastné integrály

- Konvergencia a divergencia integrálov

- Newton-Leibnizov vzorec

- Aplikácia určitého integrálu na výpočet obsahu a objemu

- Vyšetrovanie priebehu funkcie

- Definičný obor funkcie

- Obor hodnôt funkcie

- Prostosť funkcie

- Spojitosť funkcie

- Párnosť a nepárnosť funkcie

- Kladnosť a zápornosť funkcie

- Periodickosť funkcie

- Ohraničenosť funkcie

- Asymptoty funkcie

- Limity funkcie v bodoch nespojitosti

- Limity funkcie v krajných bodoch definičného oboru

- Suprémum a infímum funkcie

- Lokálne a globálne extrémy funkcie

- Monotónnosť funkcie, stacionárne body

- Konvexnosť a konkávnosť funkcie, inflexné body

- Priesečníky grafu funkcie so súradnicovými osami

- Graf funkcie

- Funkcie viac premenných a ich vlastnosti

- Definičný obor funkcie viac premenných

- Parciálne derivácie funkcie viac premenných

- Hessova matica parciálnych derivácií funkcie viac premenných

- Stacionárne body a sedlové body funkcie viac premenných

- Lokálne, viazané a globálne extrémy funkcie viac premenných

- Dotyková rovina a normála ku grafu funkcie viac premenných

- Neurčitý integrál funkcie viac premenných

- Určitý integrál funkcie viac premenných

- Viacrozmerný integrál funkcie viac premenných

- Postupnosti a rady a ich vlastnosti

- Limita postupnosti, limita n-tého členu radu

- Postupnosť čiastočných súčtov radu

- Číselné rady, funkcionálne rady, mocninové rady

- Nekonečné rady, súčet nekonečného radu

- Geometrické rady, súčet geometrického radu

- Teleskopické rady, súčet teleskopického radu

- Rady so striedavými znamienkami

- Konvergentná, divergentná a oscilujúca postupnosť

- Konvergencia a divergencia nekonečných radov

- Absolútna a relatívna konvergencia radov

- Cauchyho, d'Alembertovo, Raabeho a Leibnizovo kritérium

- Definičný obor a obor konvergencie funkcionálneho radu

- Stred a koeficienty mocninového radu

- Polomer a interval konvergencie mocninového radu

- Taylorov polynóm, MacLaurinov polynóm

- Taylorov rad, MacLaurinov rad

- Matice a operácie s nimi

- Štvorcová matica, obdĺžniková matica

- Horná trojuholníková matica

- Diagonálna matica

- Nulová matica, jednotková matica

- Hlavná a vedľajšia diagonála matice

- Sčítanie, odčítanie a násobenie matíc

- Násobenie matice skalárom

- Násobenie matice vektorom

- Transponovaná matica

- Opačná matica

- Inverzná matica

- Ekvivalentné úpravy matíc, elementárne riadkové operácie

- Určovanie lineárnej nezávislosti vektorov pomocou matíc

- Gaussova eliminačná metóda

- Gauss-Jordanova eliminačná metóda

- Singulárna matica, regulárna matica

- Hodnosť matice

- Determinant matice

- Sarrusovo pravidlo - výpočet determinantu matice typu 3x3

- Laplaceov rozvoj - výpočet determinantu matice vyššieho rádu

- Submatice, subdeterminanty

- Rovnice dané determinantom

- Maticové rovnice

- Riešenie sústavy lineárnych rovníc pomocou matíc

- Matica sústavy, rozšírená matica sústavy

- Cramerovo pravidlo - riešenie sústavy pomocou determinantov

 

~ Kontaktujte ma, rád Vás doučím!

 

Ďalšia Ponuka

 

Monitor a maturita z matematiky na stiahnutie

Stiahnite si testy z minulých rokov

Monitor 2005-2023

Maturita 2006-2023

 

Zbierka úloh z matematiky

Prepočítajte si online príklady

Zbierka Úloh z Matematiky so Správnymi Výsledkami