Referencia

 

Pred niekoľkými rokmi som začala externe študovať ekonomiku. Poriadnym 'sitom' boli dva semestre matematiky, ktoré sa stali doslova mojou 'nočnou morou'. Vďaka Jurajovi som to však úspešne zvládla.

Monika Sobotová

Prečítať viac

 

 

 

 

Doučovanie matematiky - Vysoká škola

Doučovanie matematiky - Vysoká škola

 

 

Robí Vám matematika na vysokej škole problém? Ponúkam jednoduché riešenie: doučovanie! Ak máte problém s akýmkoľvek učivom uvedeným nižšie, neváhajte a ozvite sa mi. Prejdeme si spolu všetky učivá, ktoré budete mať na zápočte alebo na skúške z matematiky, na všetko si prepočítame príklady a uvidíte, že matematika nie je až tak ťažká! :-)

Matematické oblasti VŠ, ktoré doučujem, sú napr.:

 

- Limita funkcie, infinitezimálny počet

- Súvislosť medzi limitou a spojitosťou funkcie

- Jednostranné limity - limita zľava, limita sprava

- Vlastná limita vo vlastnom bode

- Vlastná limita v nevlastnom bode

- Nevlastná limita vo vlastnom bode

- Nevlastná limita v nevlastnom bode

- L‘Hospitalovo pravidlo

- Aplikácie limít pri vyšetrovaní priebehu funkcie

- Derivácia funkcie, diferenciálny počet

- Derivácia elementárnych funkcií

- Derivácia súčinu a podielu funkcií

- Derivácia zložených funkcií

- Logaritmická derivácia

- Derivácia vyššieho rádu, viacnásobná derivácia

- Diferenciálne rovnice

- Aplikácie derivácie pri vyšetrovaní priebehu funkcie

- Integrál funkcie, integrálny počet

- Neurčitý integrál funkcie

- Určitý integrál funkcie

- Integrál elementárnych funkcií

- Substitučná metóda

- Metóda Per Partes

- Metóda rozkladu na parciálne zlomky

- Vlastné a nevlastné integrály

- Konvergencia a divergencia integrálov

- Newton-Leibnizov vzorec

- Aplikácia určitého integrálu na výpočet obsahu a objemu

- Vyšetrovanie priebehu funkcie

- Definičný obor funkcie

- Obor hodnôt funkcie

- Prostosť funkcie

- Spojitosť funkcie

- Párnosť a nepárnosť funkcie

- Kladnosť a zápornosť funkcie

- Periodickosť funkcie

- Ohraničenosť funkcie

- Asymptoty funkcie

- Limity funkcie v bodoch nespojitosti

- Limity funkcie v krajných bodoch definičného oboru

- Suprémum a infímum funkcie

- Lokálne a globálne extrémy funkcie

- Monotónnosť funkcie, stacionárne body

- Konvexnosť a konkávnosť funkcie, inflexné body

- Priesečníky grafu funkcie so súradnicovými osami

- Graf funkcie

- Funkcie viac premenných a ich vlastnosti

- Definičný obor funkcie viac premenných

- Parciálne derivácie funkcie viac premenných

- Hessova matica parciálnych derivácií funkcie viac premenných

- Stacionárne body a sedlové body funkcie viac premenných

- Lokálne, viazané a globálne extrémy funkcie viac premenných

- Dotyková rovina a normála ku grafu funkcie viac premenných

- Neurčitý integrál funkcie viac premenných

- Určitý integrál funkcie viac premenných

- Viacrozmerný integrál funkcie viac premenných

- Postupnosti a rady a ich vlastnosti

- Limita postupnosti, limita n-tého členu radu

- Postupnosť čiastočných súčtov radu

- Číselné rady, funkcionálne rady, mocninové rady

- Nekonečné rady, súčet nekonečného radu

- Geometrické rady, súčet geometrického radu

- Teleskopické rady, súčet teleskopického radu

- Rady so striedavými znamienkami

- Konvergentná, divergentná a oscilujúca postupnosť

- Konvergencia a divergencia nekonečných radov

- Absolútna a relatívna konvergencia radov

- Cauchyho, d'Alembertovo, Raabeho a Leibnizovo kritérium

- Definičný obor a obor konvergencie funkcionálneho radu

- Stred a koeficienty mocninového radu

- Polomer a interval konvergencie mocninového radu

- Taylorov polynóm, MacLaurinov polynóm

- Taylorov rad, MacLaurinov rad

- Matice a operácie s nimi

- Štvorcová matica, obdĺžniková matica

- Horná trojuholníková matica

- Diagonálna matica

- Nulová matica, jednotková matica

- Hlavná a vedľajšia diagonála matice

- Sčítanie, odčítanie a násobenie matíc

- Násobenie matice skalárom

- Násobenie matice vektorom

- Transponovaná matica

- Opačná matica

- Inverzná matica

- Ekvivalentné úpravy matíc, elementárne riadkové operácie

- Určovanie lineárnej nezávislosti vektorov pomocou matíc

- Gaussova eliminačná metóda

- Gauss-Jordanova eliminačná metóda

- Singulárna matica, regulárna matica

- Hodnosť matice

- Determinant matice

- Sarrusovo pravidlo - výpočet determinantu matice typu 3x3

- Laplaceov rozvoj - výpočet determinantu matice vyššieho rádu

- Submatice, subdeterminanty

- Rovnice dané determinantom

- Maticové rovnice

- Riešenie sústavy lineárnych rovníc pomocou matíc

- Matica sústavy, rozšírená matica sústavy

- Cramerovo pravidlo - riešenie sústavy pomocou determinantov

 

~ Kontaktujte ma, rád Vás doučím!

 

Ďalšia Ponuka

 

Monitor a maturita z matematiky na stiahnutie

Stiahnite si testy z minulých rokov

Monitor 2005-2023

Maturita 2006-2023

 

Zbierka úloh z matematiky

Prepočítajte si online príklady

Zbierka Úloh z Matematiky so Správnymi Výsledkami